Despre Noi

Despre FORMATIV

Formare profesională (Educație) – Programele de training sunt o alternativă aleasă de adulți pentru dezvoltarea personală şi profesională. Practic, sunt o continuare sau o completare a sistemului formal de educație reprezentat de sistemul de învățământ. Sunt incluse în educația nonformală, deoarece, deși sistemul lor este legiferat și autorizat prin legi implementate încă din 2003 în România, nu sunt desfășurate prin programe de învățământ. Rolul lor este acela de a oferi abilități și competențe specifice fiecărei profesii, necesare angajatului pentru a performa la locul de muncă.

Programele de formare profesională “FORMATIV” cuprind următoarele elemente:

Obiectivele programului de formare profesională exprimate în competențe profesionale ce urmează să fie dobândite;

Durata de pregătire necesară, număr minim și maxim de participanți;

Calificarea formatorilor;

Programa de pregătire, mijloacele și metodele prin care se asigură transmiterea și asimilarea cunostințelor;

Resurse necesare formării și procedura de evaluare în conformitate cu programa și obiectivele propuse.

Hotărârea de Guvern nr. 857 / 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 621, din 1 septembrie 2011 reglementează sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării normelor de Igienă. Lipsa unui Certificat de instruire, privind însușirea Noțiunilor Fundamentale de Igienă se pedepsește cu o amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice care angajează și lucrează cu personal căruia îi lipsește această atestare.

Cursuri de igiena

Cursuri pentru lucrători în comerț

Cursuri pentru somelieri

Cursuri pentru ospătari


PREZENTARE MILLENIUM BUSINESS LUXURY S.R.L.

         MILLENIUM BUSINESS LUXURY S.R.L. (abrev. M.B.L.) este o societate cu răspundere limitată, constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată  prin Legea nr. 441/2006.
         Societatea are MILLENIUM BUSINESS LUXURY S.R.L., cu sediul social în București, Str. Gârniţei, nr. 1, bloc 49, scara 1, etaj 8, apartament 49, sector 4, telefon 0745-012-900, Web: formativ.ro, Email: contact@formativ.ro, Facebook: https://www.facebook.com/formativ.ro/, înregistrată la O.N.R.C. cu număr de ordine: J40 / 11322 / 2009 și Cod Unic de Înregistrare: 26268237, Cont Iban: RO 31 INGB 0000 9999 0329 6122, deschis la I.N.G. BANK – SUCURSALA OLTENIȚEI, Cont Iban: RO 87 TREZ 704 5069 XXX 010 476 deschis la TREZORERIA STATULUI SECTOR 4, reprezentată prin IVAN Florin Cătălin, în funcția de ADMINISTRATOR (ASOCIAT UNIC).
         M.B.L. este Persoană juridică română și își desfașoară activitatea potrivit legislației din România, în conformitate cu Actul constitutiv.
         Activitatea principală a societății este „Alte forme de învățământ n.c.a. – Cod CAEN 8559.
         Activități secundare autorizate la Oficiul Național al Registrului Comerțului:
✓ Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.- Cod CAEN 3299;
✓ Comerț cu amănuntul în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor – Cod CAEN 4799;
✓ Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate – Cod CAEN 6820;
✓ Activități de consultanță pentru afaceri și management- Cod CAEN 7022;
✓ Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a. (doar închiriere) – Cod CAEN 7729;
✓ Activități de contractare pe baze temporare a personalului – Cod CAEN 7820;
✓ Alte activități recreative și distractive n.c.a. – Cod CAEN 9329;
          Societatea îşi desfăsoară activitatea atât în sediul social (principal) situat în București, Str. Gârnitei nr. 1, scara 1, et. 8, ap. 49, sector 4, cât și în alte trei sedii secundare (puncte de lucru) situate în București, Șos. Viilor nr. 38, sector 5,  Str. Sergent Apostol Constantin nr. 2-6, sector 6, București, (Ceburashki Kids Club) şi Județul Ilfov, Măgurele, Str. Râului nr. 88 G.
În aceste trei puncte de lucru, M.B.L. deține dotările corespunzătoare tuturor activitaților pentru care este autorizată.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004  privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, MILLENIUM BUSINESS LUXURY S.R.L. este înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal cu numerele de ordine: 29286, 29287, 28976 și 29288, cu scopurile mai jos menționate:

  1. Formare profesională – NRG: 0015437 // 07/08/2013;
  2. Plasare forță de muncă în regim temporar – NRG: 0015445 // 07/08/2013;
  3. Consultanță – NRG: 0012484 // 01/07/2013;
  4. Organizare evenimente – NRG: 0015447 // 07/08/2013.
VIZIUNE
Învățarea continuă face diferența de șanse !
 MISIUNE
Misiunea MILLENIUM BUSINESS LUXURY S.R.L. este de a furniza servicii de formare profesională continuă, menite să dezvolte abilitățile cursanților pentru integrarea acestora în viața profesională activă, și să devină o sursă de oportunități recunoscută în comunitatea cunoașterii.
DECLARAŢIA PRIVIND POLITICA REFERITOARE LA CALITATE A M.B.L.
Politica M.B.L. în domeniul calităţii Formării profesionale este un element al politicii generale a conducerii organizaţiei şi este documentată prin Manualul Calităţii, proceduri, regulamente, instrucţiuni, decizii şi programe care prevăd metodele şi mijloacele atingerii obiectivului fundamental al managementului calităţii.
         Politica în domeniul Calității a M.B.L. este de a furniza programe de Formare profesională și servicii de înaltă calitate, care satisfac total necesitățile clienților noștri și, în același timp, îndeplinesc cerințele organismelor de calificare și ale altor organisme de reglementare, atunci când acestea fac parte din cerințele clienților. În sprijinul acestei politici, Managementul M.B.L. a stabilit documentarea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de management al calităţii în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008, descris în Manualul Calității.

SCURT ISTORIC

La sfârșitul anului 2012, M.B.L. își propune să dezvolte servicii în câteva sectoare de activitate din România şi la începutul anului 2013 lansează Conceptul “ACCEPT HORECA” (accepthoreca.ro) care promite să fie o revelație în rândul întreprinzătorilor având ca strategie prioritară dezvoltarea serviciilor din Învațământul pe tot parcursul vieții, Comerț, Alimentație publică și turism, fiind creat ca un factor interactiv de: Educație, Resurse umane, Consultanță și Entertainment.
În luna februarie a anului 2013, M.B.L. a obținut Avizul de la Ministerul Sănătății – Direcția de Sănătate Publică şi Control în Sănătate Publică cu Nr. 8307 / 07.02.2013, precum şi de la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară cu Nr. 31734 / 28.02.2013, care i-au permis să deruleze Programe de Instruire privind însusirea “Noțiunilor Fundamentale de Igienă” în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1225 din 24 Decembrie 2003 şi Ordinului Ministerului Educației, Cercetării şi Tineretului nr. 5031 din 26 Septembrie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2004.
La sfârșitul anului 2013, M.B.L. a obținut Autorizatia seria B nr. 0007294 de la Comisia de autorizare din cadrul Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților și a fost înregistrată în Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor cu nr. 40 / 15971 / 30.12.2013, privind organizarea Programului de calificare pentru Ocupația “Lucrător în comerț” – cod N.C. / COR 5220.1.1.
În ianuarie 2014, prin documentația nr. 10 / DDT / 09.01.2014 înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Turism – Direcţia de Dezvoltare Teritorială, M.B.L. a obţinut Aviz tehnic de specialitate favorabil care i-a permis să obţină Autorizația seria B nr. 0007453 de la Comisia de autorizare din cadrul Consiliului Național de Formare Profesională al Adulţilor și a fost înregistrată în Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților cu nr. 40 / 619 / 06.02.2014, privind organizarea Programului de calificare pentru Ocupaţia “Somelier” – cod N.C. / COR 513103.
La data 15.04.2015, societatea a obținut de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Autorizația de funcționare ca Agent de muncă temporară, conform H.G. nr. 1256 / 2011, și astfel M.B.L. devine o Agenție de Resurse Umane care oferă soluții complete de personal în domeniul Ho.Re.Ca. și nu numai.
În vara anului 2014, M.B.L. aderă şi devine membru cu drepturi depline al Asociaţiei Patronale a Furnizorilor de Formare Profesională din România.
La sfârșitul anului 2015, a obținut Autorizaţia seria B nr. 0009866 de la Comisia de autorizare din cadrul Consiliului Național de Formare Profesională al Adulţilor şi a fost înregistrată în Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor cu nr. 40 / 12195 / 17.12.2015, privind organizarea Programului de calificare pentru Ocupația “Lucrător în comerț” – cod N.C. / COR 5220.1.1.
         M.B.L. este reavizată de Ministerul Sănătătii – Direcţia de Sănătate Publică şi Control în Sănătate Publică cu nr. 925 / 19.01.2016, precum şi de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Ştiințifice – Direcția Generală Management, Resurse Umane şi Rețea Școlară, cu nr. 25579/28.01.2016, să realizeze Programe de Instruire privind însușirea “Noţiunilor Fundamentale de Igienă”.
În urma auditului de supraveghere din data de 27.03.2017, în care a fost analizat dosarul de certificare al M.B.L., Consiliul de Certificare al Grupul de Certificare Sisteme de Management S.R.L., a decis acordarea Certificarii pentru Sistemul de Management al Calitatii conform standardului de referinţă SR EN ISO 9001:2008 pentru domeniile de activitate specificate în raportul de audit nr. RA-744-C-A1 /03.06.2015.
         ACCEPT HORECA sărbătorește anul acesta 6 ani de activitate și își reunește serviciile sub brandul FORMATIV. Schimbarea survine în urma trecerii MILLENIUM BUSINESS LUXURY S.R.L. la o nouă identitate de tradiție și valoare în domeniul formării profesionale a adulților și se află în acord cu percepția clienților asupra sa.
Odată cu aceasta, compania lansează noua pagină de Facebook (https://www.facebook.com/formativromania/) și noul Website (www.formativ.ro), care include un Blog interactiv (http://www.formativ.ro/blog/?layout=grid).
În tot acest timp, M.B.L. şi-a configurat principiul de dezvoltare durabilă, a stabilit relaţii civile şi comerciale pe termen lung cu persoane şi organzaţii similare din România, apropiindu-se cât mai mult de toate categoriile de clienţi, colaboratori şi parteneri, strategie ce i-a permis să înteleagă mai bine valorile europene ale mediului social şi privat, și în cele din urmă să înregistreze în portofoliul său parteneriate din zone de activitate precum: Media, Comerț, Învățământ, Alimentație publică şi turism. În acest context, M.B.L. înregistreaza în acest moment un portofoliu de peste 1.841 de Agenți economici, ai căror aproximativ 9.874 de angajați, au beneficiat de 124 de Programe de Instruire.